Än mer handfast vägledning för hållbarhetsbygge från SGBC

Foto: Ikano Bostad

SGBC lanserar en uppdatering av manualen Citylab. Versionen 4.0 innehåller bland annat cirkularitet, klimatanpassning och biologisk mångfald i vatten och ska vara en mer handfast vägledning.

Idag den 9 februari lanserar Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC), Citylab 4.0 – en ny uppdaterad manual för certifiering av hållbara stadsdelar.

Några av nyheterna i Citylab – Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt, manual 4.0 är:

  • Certifieringen öppnar upp för fler typer av projekt
  • Tydligare koppling till plan- och bygglagens planprocess
  • Samtliga fokusområden har fått indikatorer där exempelvis cirkularitet lyfts fram, som är viktigt att hantera redan i planeringsskedet.

– Citylab är det mest omfattande hållbarhetsverktyget som finns för hela stadsdelar, där man inte bara jobbar med några få hållbarhetsfrågor utan måste fånga den totala hållbarheten som styr mot de globala målen. Den nya manualen breddar Citylab ytterligare och möjliggör för fler typer av projekt att certifiera, säger Sigrid Walve, chef Citylab hos SGBC.

Mer handfast vägledning
Centralt i Citylab är fortfarande att åstadkomma en gemensam process som leder till hållbar stadsutveckling, vilket bland annat sker genom att projektet redovisar indikatorernas samverkan och delaktighet.

I den nya manualen har instruktionerna förtydligats för en mer handfast vägledning. Nu anges till exempel certifieringsprocessens tre steg i bild relaterat till planprocessen.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra och vässa våra manualer. I revideringen av Citylab har vi nu tydligt kopplat systemet till detaljplanprocessen, vilket vi förväntar oss ska förenkla användningen och öka den direkta nyttan av certifieringen, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Nyheter för 4.0
Bland de fokusområden som getts egna indikatorer märks bland annat social hållbarhet som lyfts genom indikatorn socialt värdeskapande. Här handlar det om att förtydliga sociala värden, utmaningar och behov som finns kopplade till projektet. Nytt för manual 4.0 är:

Klimatanpassning
En ny indikator, klimat och sårbarhet, har tillkommit. Detta kräver en analys av området avseende klimatanpassning.

Klimatpåverkan
För klimatpåverkan och klimatresurser har cirkulära flöden och cirkulär ekonomi blivit tydligare och kräver att en tidig kartläggning görs i området.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald och rent vatten är ödesfrågor för planeten och dessa har lyfts fram ytterligare, bland annat genom att belysa vatten som resurs. Bland ekosystemtjänster som förtydligats finns jordbruksmark då det är en viktig fråga inom EU-taxonomin.

Övriga nyheter inkluderar:

  • En översyn av energi med fortsatt fokus på förnyelsebar, nu även med en hänvisning till Greenhouse Gas Protocol for Cities.
  • Indikatorer för ljus: dagsljus, solljus samt belysning.
  • Kulturmiljöer har fått en indikator för att bevara, synliggöra och stärka dessa värden vid utveckling av ett stadsutvecklingsområde.
  • Koppling mot byggnadscertifieringarna och EU-taxonomin.

Källa: SGBC

Om Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsdelsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Citylab har utvecklats av SGBC tillsammans med ett stort antal aktörer från näringslivet, akademin och offentliga myndigheter. Syftet med Citylabs process är att den ska underlätta hållbar stadsdelsutveckling och att stadsdelar utvecklas och planeras med hänsyn till nationella hållbarhetsmål och FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Den nya manualen finns att hämta här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega