Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta i gemensam arbetsgrupp

Fr v: Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Filippa Ländin/Per Myrehed/Olof Holdar

I den så kallad trepartsöverenskommelsen sitter de tre stora organisationerna Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. De har nu bildat en arbetsgrupp som har i uppdrag att besvara frågor om hyresförhandlingar, på lokal nivå.

I våras träffade Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta en överenskommelse om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna, den så kallade trepartsöverenskommelsen. Arbetet följs nu upp med en gemensam arbetsgrupp med representanter från varje organisation som har i uppdrag att svara på frågor som kan uppstå i de lokala förhandlingarna. Gruppen ska även följa hur överenskommelsen används av hyresmarknadens lokala parter samt utvärdera och vidareutveckla arbetssätten.

Parterna kan tillsammans konstatera att överenskommelsen prövas under tuffa förhållanden i tider av hög inflation och osäkra ekonomiska framtidsutsikter. Trots det är överenskommelsen välförankrad i respektive organisation.

– Vår ambition med överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess, för att stärka hyresrättens attraktivitet, men också konkurrenskraft. Det gynnar hyresgäster som får ett bra boende och fastighetsägare som kan öka sina investeringar i hyresrätter när utvecklingen blir mer förutsägbar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Överenskommelsen sjösattes under ett ekonomiskt turbulent år. För att underlätta för de lokala parterna i förhandlingsarbetet runt om i landet tillsätter vi nu en partsgemensam operativ arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer fördjupa och säkra en god och lokal förhandlingsprocess. Det gynnar såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Vår förhoppning är att arbetsgruppen ska kunna tydliggöra några av de vanligaste frågorna som dyker upp och på så sätt underlätta de lokala förhandlingarna. Med underlag från gruppens arbete avser parterna att inför 2024-års förhandlingar kunna förtydliga trepartens överenskommelse om de årliga förhandlingarna avslutar Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Källa: Sveriges Allmännytta

Trepartsöverenskommelsen

Överenskommelsen mellan de tre parterna på hyresmarknaden gäller till 2026 och innebär bland annat att de lokala parterna ska utgå från gemensamt överenskomna ekonomiska faktorer i de årliga hyresförhandlingarna. Från och med förhandlingarna om 2023-års hyresjustering ska fem olika faktorer användas som grund för förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på den specifika orten. Trepartsöverenskommelsen innehåller också en gemensam vägledning för systematisk hyressättning, förhandling avseende förvaltningskvalitet, Digitaliseringsforum och en överenskommelse om en öppen hyresstatistik.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega