Så blir fastighetsägare en del av energisystemet

El är en kritisk resurs och effektbrist kan bli en trolig realitet. Fastighetsägare behöver förstå och säkra en hållbar, kostnadseffektiv elförsörjning där eleffekt inte begränsar processerna som pågår i fastigheten. Hur ska man tänka som fastighetsägare?

Newsec har definierat ett område som fått namnet Power Management. En verktygslåda med kunskap, checklistor, tekniklösningar för att möta dessa utmaningar och bistå fastighetsägarna att säkra finansiell avkastning och möta utmaningarna i det nya energilandskapet, samt vara en flexibel resurs mot svenska energisystemet.

Inre energimarknad
Tekniklösningar inom Power Management hanterar batterilagring, elbilsladdare och solenergi som delvis är lokala förmågor, men också ska kunna integreras som en del av fastigheten för att skapa en inre energimarknad. Dessa kan också vara del av den centrala förmågan på bolagsnivå som beslutsstöd med hjälp av data. Risken finns annars att fastighetsbolag missar en affärsmöjlighet och incitamentet att bli mer resurseffektiva.

Det smarta fastighetsbolaget är resurseffektivt och har förmågan att med hjälp av digital infrastruktur hantera flexibla resurser i sitt bestånd. Vad innebär detta i praktiken?

El för internt och externt bruk
Som fastighetsägare har man en ”inre marknad” som består av de resurser av el och effekt som man ska hantera internt inom sitt bestånd, men som också kan delas med det lokala och nationella energinätet för att stödja hela energisystemet i svåra tider eller när effektbrist finns.

För att möjliggöra den inre marknaden behöver man som fastighetsägare ha den centrala förmågan i form av datadrivet beslutsstöd för att prioritera nyttor, så som exempelvis:

  • Hur mycket energi kan jag avyttra mot en marknadsaktör och effektmarknad.
  • Hur mycket energi kan jag sälja mot ”effekttjänster handeln”.
  • Hur kan jag prioritera och begränsa effekt – till exempel stänga av ventilation eller sänka effekten på laddinfrastruktur.
  • När ska batteri laddas, när ska jag köpa energi från energibolag och hur ska denna energi allokeras beroende på kostnader eller affärsvärden.
  • Vilka kritiska funktioner i fastigheten, det vill säga icke flexibla laster, ska ej påverkas och vilka ska kunna ha kvar drift vid strömavbrott (då använda batteri).

Digital infrastruktur
För att skapa en inre marknad, behövs en digital infrastruktur i fastigheterna med maskinell mätteknik för att kunna mäta energi och vad den används till.

Fastigheten behöver också en industriell automation för att styra och påverka olika flexibla resurser, till exempel dra ner ventilation eller laddning på en bil.

Den behöver baseras på industriell teknik för att centralt kunna uppdatera mjukvara och snabba förändringar, då landskapet förändras snabbt.

Som fastighetsägare måste du kunna prioritera vilka flexibla effekter som finns och vilka som är fasta, som inte får påverkas i driftbrott eller delas vidare.

Skapa rådighet
När den här typen av mätteknik och automation finns i fastigheter så har man grunden i sin infrastruktur för att kunna addera förmågor som solpaneler och energilagring.

Det är då man som fastighetsägare har skapat rådighet över tekniken och kan integrera mot tjänsterna som leverantörer och operatörer tillhandahåller inom batteri, ladd och sol.

Flexmarknad
Den externa marknaden är den som hanterar effekt- och flextjänster mot el- och fjärrvärmebolag, som vill kunna påverka effekter i fastigheten för att hantera en mer effektiv produktion eller prioriteringar i nätet.

Här finns en betalningsvilja om fastighetsägare kan delta på flexmarknaden.

Neutral kompetens som utvärderar
För att få ihop ett systemtänk inom ”Power Management” som både integrerar mot operatörer inom parkering, laddinfrastruktur, biltillverkare och batterilagerleverantörer så behövs en neutral kompetensen som kan utvärdera och kravställa ekosystemet utifrån ett fastighetsägareperspektiv.

Risken finns annars att man som fastighetsägare inte upphandlar de funktioner som stödjer systemtänket för exempelvis elbilsladdning.

Ha kontroll – hitta rätt rådgivning
Slutsatsen är att fastighetsägare bör ta ägarskapet över förmågan och inte låsa in sig i felaktiga affärsmodeller mot flexmarknaden eller tappa rådigheten där olika operatörer av batteri, ladd eller solpaneler inte möjliggör för fastighetsägare att äga affärsbesluten.

Som fastighetsägare medför dessa nya frågor insikt och kompetens för att handla rätt lösningar och ha kontroll över sin systemlösning.

Min erfarenhet är att dessa kompetenser är specialkompetenser som varken teknikkonsulter eller förvaltning förväntas kunna, utan här gäller det att hitta rätt rådgivning inom helt nya områden:

  • Energi och effekt inom tekniska lösningar, vilka tekniska lösningar ska du använda dig av för att få ett systemtänk där alla delar kan samverka och nyttjas.
  • Kraftelektronik och djup förståelse för batterier, för hur avgöra hur batteri och celler ska kunna hanteras i snabba flöden mot effektmarkanden.
  • Energi och effekt inom data och digitala lösningar, hur säkerställa att du får ut data från alla leverantörer och system samt ägarskapet över data, samt enkelhet att integrera för att läsa och skriva.
  • Energi och effekt inom juridik, hur säkerställa vilka rättigheter du har som fastighetsägare att dela och hantera el samt effekt, men också säkerställa att leverantörerna inte säljer din tillgång som effekt via egna kanaler ut mot effektmarknaden.

Som fastighetsägare bör man ta kontrollen om vad man ska köpa och hur detta ska fungera i ett system så att man som fastighetsägare äger insikter och affärsbeslutet om vilken energi (el eller effekt) som man vill använda.

Christoffer Börjesson,
Chef för Newsec Digital Accelerator, Newsec Group

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega