Bostadshyresgästen betalar inte hyran i tid, vad kan vi göra?

Vad gäller när en bostadshyresgäst inte betalar sin hyra. Det besvarar advokat Aziza Örs på och ger råd om hur du som hyresvärd bör agera.

En av hyresgästers viktigaste förpliktelse är att betala hyran i rätt tid. Om hyran betalas för sent eller inte alls kan det vara grund för uppsägning oavsett om det gäller en bostad eller lokal.

Det är då viktigt att hyresgästen har medvetandegjorts om vikten av att hyrorna ska betalas i rätt tid och att avtalet i annat fall kan komma att sägas upp till upphörande.

Betalningsförseningar
En enstaka sent betald hyra bör inte medföra att avtalet ska uppsägas. Däremot kan ett flertal upprepade hyresförseningar åberopas som grund för att avtalet ska upphöra.

Men innan en uppsägning kommer på tal bör hyresvärden anmoda hyresgästen att bland annat betala den befintliga skulden och informera att betalningsförseningar inte accepteras, vid äventyr att avtalet kan komma att sägas upp.

Om försummelserna fortsätter trots anmodan, kan hyresvärden överväga att säga upp avtalet till upphörande med avtalad uppsägningstid. En sådan uppsägning ska sedermera, vid hyresgästens bestridande, hänskjutas till hyresnämnden för prövning.

Det är ofta en svår bedömning om hyresvärden kommer att vinna framgång med en uppsägning på grund av betalningsförseningar och därför kan det vara bra att vid behov vidtala jurist.

Hyresnämndens bedömning
Hyresnämnden beaktar inte bara antalet förseningar, förseningarnas längd, intensitet och period, utan även vad hyresgästen anför till sitt försvar.

Hyresnämnden beaktar till exempel om hyresgästens förmåga att uppfylla sin avtalsskyldighet att betala hyran i tid varit nedsatt i så hög grad att det ska läggas denne till last och hur hyresgästen sköter sig efter att hyresgästen kommit på banan igen.

Det som kan avgöra om hyresgästen får behålla kontraktet eller inte är om hyresgästen har betalat hyran i rätt tid efter en rättelseanmodan eller efter uppsägning.

Korttidskontrakt
Vid hyresförsummelser kan hyresvärden och hyresgästen överenskomma om ett så kallat ett-plus-ett-avtal innebärande att avtalet löper med en månads hyrestid, förlängningstid och uppsägningstid under en prövotid.

Ett korttidskontrakt syftar till att hyresgästen får en andra chans att uppfylla sina förpliktelser gentemot hyresvärden. Om hyran betalas sent eller inte alls under prövotiden är rättspraxis sträng.

En uppsägning föranledd av en sådan situation brukar generellt sett leda till att hyresnämnden finner att avtalet inte ska förlängas, men en skälighetsbedömning i det enskilda fallet ska ändock göras.

Hyresskuld
Utöver vad jag skrivit ovan kan hyresvärden, när det finns en befintlig hyresskuld, säga upp avtalet på grund av förverkande i en så kallad ”förverkandeuppsägning”.

I förverkandeuppsägningen ska hyresgästen ges möjlighet att återvinna hyresrätten genom att inom tre veckor från delgivningsdagen av förverkandeuppsägningen betala av skulden till hyresvärden.

För det fall hyresgästen inte betalar av skulden inom återvinningsfristen kan hyresvärden gå vidare med en avhysning och vid behov få saken prövad vid tingsrätt.

Sammanfattande punkter

  • En hyresgästs hyresförseningar och hyresskuld kan vara grund för att säga upp hyresavtalet
  • Hyresgästen bör anmodas att vidtaga rättelse innan avtalet sägs upp
  • När avtalet har sagts upp med avtalad uppsägningstid beaktar hyresnämnden i sin bedömning antalet förseningar, förseningarnas längd, intensitet och period och även vad hyresgästen anför till sitt försvar
  • I vissa fall krävs att uppsägningen föregås av rättelseanmodan
  • Det krävs inte att en förverkandeuppsägning föregås av en rättelseanmodan
  • En förverkandeuppsägning kan komma att prövas vid tingsrätten
  • En uppsägning med avtalad uppsägningstid kan komma att prövas vid hyresnämnden

Aziza Örs
Advokat på Landahl Advokatbyrå med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt och hyresrätt bostad

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega