Så kan fastighetsbranschen förena affärsnytta och samhällsnytta

Med stöd av Idéer för livet startade Skandia Fastigheter CentrumAkademin – ett samverkansprojekt där boende får praktik i anslutning till Frölunda Torg.


Stina Liljekvist från Skandias stiftelse Idéer för livet, beskriver hur fastighetsbranschen, offentlig sektor och lokala företagare kan förena affärsnytta och samhällsnytta genom att samarbeta för att lösa lokala sociala samhällsutmaningar.

Koncernen Skandia jobbar brett inom områdena pension, sparande, bolån, hälsa och fastigheter. Det gör samhällsengagemang till en viktig och naturlig del av verksamheten.

Skandias stiftelse Idéer för livet har funnits i över 35 år och har hittills stöttat över 4300 förebyggande sociala projekt.

Vår erfarenhet visar att det går att framgångsrikt kombinera affärsnytta och samhällsnytta – om det görs på rätt sätt. Det gäller i högsta grad fastighetsbranschen, vars samhällsansvar tydligt framgår i Globala målens artikel 11.

Minskad arbetslöshet – lönsamt för bostadsbolagen
Enligt Svenskt Näringsliv är 800 000 människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden till en samhällskostnad på 270 miljarder kronor per år.

Fler än 500 000 svenskar bor i utsatta områden som präglas av hög arbetslöshet.

Boende och lokala företagare som kan, börjar flytta från områdena. Fastighetsvärdena i problemområden minskar i takt med att utanförskap och sociala problem ökar.

Det finns på så vis ett starkt gemensamt intresse för fastighetsbranschen, lokala företagare, kommun/stadsdel och arbetsförmedling att tillsammans satsa på lokala insatser som minskar arbetslösheten.

CentrumAkademin är en modell värd att sprida
Som ett av Sveriges största privata fastighetsbolag har Skandia Fastigheter stor inverkan på livet mellan husen och närsamhällets sociala utveckling.

De äger och driver Frölunda Torg köpcentrum med över 200 butiker. Närområdet Frölunda Torg har under 2010-talet haft problem med ökad arbetslöshet, skadegörelse och kriminalitet.

Med stöd av Idéer för livet startade därför Skandia Fastigheter 2017 CentrumAkademin – ett samverkansprojekt som erbjuder de boende som är långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till validerad praktik i butiker och hos andra arbetsgivare i anslutning till Frölunda Torg.

Fördelar för alla parter
CentrumAkademin är baserad på Collective Impact-modellen och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare, kommun, stadsdel, lokala företagare och Arbetsförmedlingen.

Alla parter har fått ut fördelar av samarbetet.

Konceptet är fortfarande idag verksamt och har kombinerat med en upprustning av gemensamma ytor, resulterat i ökad företagsamhet och upplevd trygghet.

Av de som fullföljt sin praktik har 25% fått arbete, 50% är positivare till möjligheten att få en anställning och 62% tror mer på sig själva och sin förmåga.

Utvärderat av forskare
Forskare på Handelshögskolan i Stockholm (MISUM) har under tre år studerat CentrumAkademin.

Deras slutsats är att orsaken till att insatsen lyckats med att förena affärsnytta och samhällsnytta, är att konceptet lever upp till Collective Impact-modellens fem förutsättningar (se faktarutan) och att offentlig och privat sektor agerat tillsammans för att skapa ett tydligt gemensamt värde (shared value).

Skala upp goda exempel
För att lyckas göra sociala investeringar som förenar affärsnytta med samhällsnytta behöver fastighetsbranschen fokusera på att:

  • skala upp goda exempel likt CentrumAkademin som påvisat resultat.
  • säkerställa en strukturerad samverkan med andra aktörer.
  • sätta gemensamma mål som bygger på långsiktighet.

Slutligen vill jag understryka att alla sociala insatser i grunden handlar om möten mellan människor som skapar delaktighet, trygghet och gemenskap.

För handen på hjärtat, är inte det vad som kännetecknar ett väl fungerande samhälle?

Stina Liljekvist, Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet, Chef Kommunikation och Marknad, Skandia
redaktionen@forvaltarforum.se

Collective Impact-modellen

Att tänka på vid investeringar i sociala insatser:
– Det är viktigt att insatserna gör något (innehåll) som förändrar något (påverkan) och som leder till något (effekt).
– Involverade aktörer bör skapa gemensamt värde (shared value).
– För att kunna samarbeta effektivt behöver Collective Impact-modellens fem förutsättningar uppfyllas: (1) En gemensam agenda, (2) Ett delat mätsystem, (3) Ömsesidigt förstärkande aktiviteter, (4) Kontinuerlig kommunikation och (5) En separat stödjande organisation.
– Sociala insatser ska både ge ett förbättrat utfall för insatsens målgrupp och ge investerarna en positiv avkastning.
– Det är även viktigt att utgå ifrån ett långsiktigt perspektiv. Insatsen behöver kontinuerligt mätas och utvärderas för att säkerställa länken mellan social påverkan och affärsnytta.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega