Så skyddar du din fastighet mot översvämning – 8 konkreta tips


Avled regnvatten, bygg upp ett beredskapslager och för dialog med kommunen. AFA Fastigheter och Newsec arbetar gemensamt för att säkra fastigheter mot översvämning. Här är deras tips om hur du bäst skyddar dina byggnader och förebygger skador.

I takt med ett förändrat klimat blir skyfallen fler. Det betyder ökad risk för översvämning och ett större behov för fastighetsägare och förvaltare att skydda sina byggnader.

Stefan Hedengren på AFA Fastigheter

– Man har tidigare pratat om hundraårsskyfall och att det inte är så mycket att göra åt. Men nu ser vi att det kommer kraftiga skyfall var och vartannat år. Det måste vi förbereda oss för, säger Stefan Hedengren på AFA Fastigheter, där han är chef för Teknik och projekt.

Fler översvämningar – Inventering pågår
AFA Fastigheter äger kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter framförallt i Stockholm. De senaste två, tre åren har bolaget upplevt ett ökande antal översvämningar och fuktskador.

Tillsammans med bolagets tekniska förvaltarorganisation Newsec (tidigare RIBA), arbetar AFA Fastigheter löpande för att förebygga klimatrelaterade risker. Under det senaste året har man påbörjat en större inventering av beståndet, framför allt för att förebygga risker för översvämningar.

Micael Andersson på Newsec

Löpande förvaltning A och O
Viktigast är att ha en god löpande förvaltning. A och O är att sköta om sina fastigheter, betonar Stefan Hedengren och Micael Andersson på Newsec, med uppdragsansvarig för teknisk förvaltning av AFA Fastigheters kommersiella fastigheter.

– Avrinning och avledning av vatten är helt avgörande. Det är viktigt att allt vattnet leds bort från fasaden och att dagbrunnar är rensade och klarar att ta emot vattnet. Särskilt utsatta byggnader kan tvingas ta hand om enorma mängder vatten vid skyfall, säger Micael Andersson på Newsec.

Äldre avloppsystem kritiskt
Äldre fastigheter är ofta konstruerade så att avloppsvatten och spillvatten leds genom samma va-ledningar, något som ökar risken för översvämning.

– AFA Fastigheter äger många äldre fastigheter. Vi kommer att fortsätta renovera egna va-ledningarna successivt, säger Stefan Hedengren.

Efterlyses: Dialog med kommunen
Juridiskt ansvarar fastighetsägaren för den egna fastigheten och det egna avloppssystemet. Gränsen till kommunens ledningar går vid den så kallade ”förbindelsepunkten” – vanligen placerad en halv meter utanför fastighetsgränsen.

Oavsett ägande är va-ledningarna delar av samma infrastruktur och systemet är beroende av att samtliga delar fungerar. Om fastigheten är belägen i en gammal stadskärna är troligen även de kommunala avloppssystemen slitna och kan ha svårt att klara påfrestningarna från större skyfall.

Stefan Hedengren på AFA Fastigheter efterlyser bättre kontakt med kommunala handläggare, både i förebyggande syfte och när det uppstått problem.

– Att få till stånd en löpande dialog ser jag som en viktig framtidsfråga. Vi som fastighetsägare och kommunen har gemensamma utmaningar att skydda våra fastigheter, säger Stefan Hedengren.

SÅ FÖREBYGGER DU ÖVERSVÄMNINGAR – Stefan och Micaels bästa tips

1. Ordning och reda
Rondera frekvent och noggrant. Se till att tak, rännor och stuprör är rensade så att avrinning inte störs av löv och skräp. Om du anlitar entreprenör: begär ofta återkoppling och statusrapport. Sug regelbundet dagbrunnar så att de klarar av en större mängd nederbörd.

– Det vi förut gjorde en gång om året, behöver vi nu göra kanske två-tre gånger om året och ännu oftare i framtiden säger Micael Andersson

2. Prioritera utsatta fastigheter
Var är risken för översvämning störst? Hur ser de lokala markförhållanden ut? Utnyttja översvämningskartor som kommuner tagit fram. Äldre fastigheter i gamla stadsdelar är mer utsatta.

– Har det varit skyfall nyss, vet man var det lätt uppstår problem. Vad kan vi göra för att förebygga översvämning där? säger Stefan Hedengren.

3. Led regnvattnet från fasaden
Att avleda regnvatten låter som en självklarhet, men vid häftiga skyfall rör det sig om stora mängder vatten som måste avledas effektivt från fasader – vilket kan vara en utmaning i stadsmiljö med trottoarer och andra hårdgjorda ytor.

– Se till att regnvatten inte leder mot fasad utan leds koncentrerat till dagbrunn, med hjälp av till exempel plåt eller asfalt. En annan metod är att dra stupröret längs fasad direkt till brunn, säger Micael Andersson.

4. Säkra källaren
Backventiler i avloppsledningar förhindrar att vatten trycks tillbaka upp i källare. Se över källarfönster och trappor till källare och garage.

5. Välj rätt partner
Se till att de partners man samarbetar med har rätt utrustning och kompetens – innan skyfallet kommer. Det räcker inte att ringa runt när det uppstått en skada, det gäller att vara proaktiv. Entreprenörer måste vara tillgängliga och ha rätt resurser dygnet runt, inte bara på normal arbetstid.

6. Hantera akuta skador – beredskapslager
I händelse av översvämning prioriterar räddningstjänsten samhällsviktiga funktioner. Som fastighetsägare kan det vara klokt att själv kunna hantera en akut situation.

AFA Fastigheter har till exempel byggt upp ett litet beredskapslager av dränkbara mobila pumpar i händelse av översvämning. Nästa steg är att skaffa fler pumpar, säger Stefan Hedengren.

7. Samtala med kommunen
En dialog med kommunen är önskvärt, både i förebyggande syfte och om det trots allt uppstår en översvämning.

– Dokumentera först skadorna med mobilen. Sen föreslår jag att man alltid tar kontakt med kommunen så att de kommer ut så snart som möjligt för att reda ut ansvarsfrågan, säger Micael Andersson.

8. Håll koll på vädret
Följ prognoser och SMHI:s vädervarningar regelbundet. Om ovädret är på väg, säkerställ att personal finns tillgänglig och att fastigheterna är förberedda.

– Ha stenkoll så att avrinningen verkligen fungerar och att brunnar inte är igentäppta av skräp, säger Stefan Hedengren.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Läs mer

Läs mer om hur risker med skyfall kan hanteras i samhällsbyggnad på SMHI:s webbsida Klimatanpassning.
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega