Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Gå från grå asfalt till blågröna gårdar

Foto Mostphotos

Anlägg mer grönska och öppna samlingar av dagvatten i stället för grå asfalt, så minskas risken för översvämningar och föroreningsutsläpp i våra bostadsområden. Dessutom skapas grönare och trevligare boendemiljö.

Byter vi ut den grå och hårda asfalten till en blågrön yta, bestående av öppet vatten och växtlighet, kan vi få en mer väldränerad och klimatbeständig miljö.

Det handlar om att fördröja flöden, öka infiltration och avdunstning – och att låta växter rena dagvattnet från föroreningar.

Det här skriver de båda forskarna Maria Viklander och Godecke Blecken, från Luleå tekniska universitet, om i boken Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla.

Vatten som rinner fort eller långsamt
Dagvatten har sitt ursprung i uttrycket ”vatten i dagen”, det vill säga synligt vatten.

I dag rinner dock det mesta av vårt dagvatten i ledningssystem under markytan. De gånger det syns är när systemet inte fungerar som det ska, till exempel vid översvämningar.

Majoriteten av våra miljonprogramsområden består av många hårdgjorda ytor som tak, parkeringar och gator.

Det gör att regn rinner av snabbt och i stora volymer. Och det betyder att områden med stora, hårdgjorda ytor är mycket mer känsliga för klimatförändringar i framtiden, eftersom det kommer att bli vanligare med extremt väder.

Avrinningen från naturlig mark och blågröna dagvattenanläggningar är däremot långsammare och skapar inte toppar av vattenflöde på samma sätt.

Dagvatten förorenar
I stora bostadsområden blandas dagvattnet oftast inte med avloppsvattnet från hushållen, utan leds i separata ledningar bort från området.

Dagvattnet rinner sedan direkt ut i hav, sjöar eller vattendrag utan att först passera ett reningsverk.

De föroreningar som dagvattnet för med sig hamnar också där. Det handlar om kemikalier och partiklar av olika slag; från bilar och vägar, skräp som snus och fimpar och avföring från husdjur och fåglar.

Gatusopning, saltning av gator och vägar samt byggmaterial påverkar också dagvattnets kvalitet.

Vid regn är det bara lite av vattnet som avdunstar och filtreras in i marken, resten av föroreningarna sköljs bort från de hårdgjorda ytorna och följer med dagvattnet.

Naturliga reningsprocesser
Genom att skapa blågrön dagvattenanläggningarna ökar avdunstning och filtrering ner i mark.

Det gör att flödestoppar, översvämningsrisken och föroreningsutsläpp minskar.

Blågröna dagvattenanläggningar använder naturliga processer som ger jämnare flöde i öppna system, filtration ner i mark, nedbrytning av biologiskt material i markytan och växter som tar upp föroreningar.

Ytterligare andra miljöproblem som buller minskar med mer lummiga ytor.

Dessutom ökar den urbana biologiska mångfalden och vatten tas tillvara för att skapa en grönare och trevligare boendemiljö.

Olika typer av blågröna dagvattenanläggningar:

  • Gröna tak består av ett tunt lager vegetation, ofta sedumarter. De är lätta och kan därför också läggas på befintliga byggnader i miljonprogramsområdena eftersom de inte kräver en speciell takkonstruktion.
  • Öppna diken, så kallade svackdiken, där en stor del av vattnet filtreras ner i marken längs dikets avrinning. Hastigheten på vattnet minskar avsevärt jämfört med transport i ledningar och det minskar flödestoppar längre fram.
  • Biofilter med växter, så kallade rain gardens, är växtbevuxna infiltrationsbäddar där vattnet tränger in och renas av växter och filtermaterial. De har god förmåga att fördröja stora flöden och att rena dagvattnet. De kan även anses vackra, naturliga och kan öka den biologiska mångfalden i miljön.
  • Ytbeläggningar som släpper igenom vatten, till exempel gräsarmerad betong eller pelleplatta. De minskar avrinningen på ytan betydligt eftersom regnvattnet filtrerar ner i marken där det faller, genom håligheter.
  • Dammar och våtmarker, som dessutom kan fungera som rekreationsområden.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Gå från grå asfalt till blågröna gårdar"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega