Nytt stöd till energieffektivisering

Regeringen föreslår en ny förordning om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus.

Syftet med stödet är att förbättra byggnadernas energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av energieffektiviserande renoveringar.

Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.

Stödet ska ges för merkostnader för investeringar som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

En byggnads primärenergital är ett mått på hur bra dess energirelaterade egenskaper är. Stödet ges för byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

De som kan få stöd är fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör annan än fastighetsägaren.

Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.

Länsstyrelsen föreslås administrera och besluta i frågor om stöd samt utöva tillsyn över att stödets villkor följs. Länsstyrelsens beslut ska kunna överklagas till Boverket och vissa av Boverkets beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Boverket föreslås vidare betala ut stödet, följa upp och utvärdera det samt ta fram vägledningar och schabloner som stöd för ansökningsprocessen. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Se hela förslaget här
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega