Rapport visar hur vi kan spara vatten

Hur kan vi spara vatten i flerbostadshus och kontor? Vad kostar åtgärderna, är de lönsamma eller finns andra motiv? Svaren hittar du i en ny rapport.

Flera år med vattenbrist och bevattningsförbud i många delar av Sverige har gjort att intresset för att minska vattenförbrukningen i bostäder och kontor har ökat.

Nu finns goda möjligheter att minska förbrukningen, men med dagens låga vattentaxor tjänar man inte pengar på att installera vattenbesparande teknik. Därför kan det behövas bidrag från kommuner eller andra myndigheter för att öka motivationen.

De slutsatserna drar rapporten ”Vattenbesparande åtgärder – Exempelsamling för kommuner och hushåll” som bygger på två samarbetsprojekt, varav ett hade fokus på kontor och flerfamiljshus. Du kan läsa mer om vilka som gjort rapporten och ladda ner den under artikeln.

Syfte och resultat
Syftet med rapporten är att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare och fastighetsbolag.

Resultatet visar hur många liter som kan sparas per person och dygn, eventuell juridik som måste beaktas och ungefärliga kostnader.

Till exempel konstaterar rapporten att systemen för regnvatteninsamling i kontorsbyggnader kan täcka 70 procent av vattenbehovet för toalettspolning. Och rening och återanvändning av gråvatten kan spara upp till 90 liter vatten per person och dygn i flerfamiljshus.

Kontor och flerfamiljshus
Uppgifterna för kontor ovan baseras på systemen för regnvatteninsamling för toalettspolning i Citypassagen i Örebro som ägs av Castellum och Celsiushuset i Uppsala Science Park som ägs av Vasakronan.

Rening och återanvändning av gråvatten i flerfamiljshus har enligt rapporten en stor vattenbesparande potential, men idag saknas i stort sett sådana system i drift i Sverige. Uppgifterna ovan har därför baserats på pilotprojektet HSB Living Lab i Göteborg.

Drifterfarenheter och simuleringar härifrån har visat att den vattenbesparande potentialen vid recirkulation av duschvatten är 90 procent av duschvattnet, vilket motsvarar nästan 40 procent av hushållets totala vattenförbrukning. För handfat kan 50 procent av det använda vattnet recirkuleras.

Fem tekniker testades
I projekten testades totalt fem olika vattenbesparande tekniker:

1) Enklare tekniker för enskilda hushåll.

2) Recirkulerande dusch för vattenbesparing i enskilda hushåll.

3) Regnvatten för toalett och tvättmaskin i enskilda hushåll.

4) Regnvatten för toalett i kontorshus.

5) Återanvändning av gråvatten i flerfamiljshus.

Vattensnål teknik har enligt rapporten fördelen att de kan installeras både i lägenheter och fristående hus. Däremot passar regnvatteninsamling och återanvändning av gråvatten bättre för fristående hus eller nybyggnationer eftersom de kräver mer planering och rördragning.

Enklare åtgärder
När det gäller vattenbesparing och kostnader per hushåll konstaterar rapporten att bara genom att välja mer vattensnåla hushållsprodukter och snålspolande munstycken kan ett hushålls vattenförbrukning minskas med uppemot 30 procent eller motsvarande 40 liter per person och dygn.

Beroende på vilken teknik som fastighetsägaren väljer är kostnaden cirka 35 000 kronor vid nyinstallation. Vid installation av en mer avancerade återcirkulerande dusch kan ytterligare 40 liter per person och dygn sparas till en kostnad från cirka 50 000 kronor.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Här kan du läsa rapporten

 

Fakta om rapporten

Rapporten är ett resultat av två samarbetsprojekt som finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse.

Det första projektet hade fokus på tekniker för enskilda hushåll och det andra projektet hade fokus på tekniker för kontor och flerfamiljshus.

I projekten deltog Uppsala kommun, Fyrisåns Vattenförbund, Uppsala Vatten och Avfall, Tierps kommun och Östhammars kommun.

Rapporten har sammanställts av WRS och Ecoloop AB. Ecoloop och WRS är forsknings- och utvecklingsorienterade kunskapsbolag vilka initierar och utvecklar projekt med syftet att förbättra samhällets hantering av naturresurser, däribland vatten.

I projekten ingår även VA-guiden, ett bolag med syfte att tillhandahålla information kring småskaligt VA. Dessutom driver VA-guiden landets största kunskapswebb för fastighetsägare som ger oberoende information, fakta och vägledning om små avlopp men i viss del också om småskaligt dricksvatten.

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega