Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Juristernas svar på åtta frågor om corona

Foto: Mostphotos

Ska vi sluta reparera inne i lägenheterna nu? Att någon är försatt i karantän – är det en känslig personuppgift? Det uppstår många frågeställningar på grund av corona – så här svarar juristerna på Sveriges Allmännytta.

Här är några vanliga frågor som just nu kommer in till Sveriges Allmännytta – och juristernas svar. Risken för smittspridning varierar just nu stort över landet och svaren ska tolkas med utgångspunkt från situationen i ditt område.

Borde vi ha lägenhetsvisningar nu?
När en hyresgäst har sagt upp sin lägenhet är denne skyldig att på lämplig tid låta visa lägenheten.

I de fall hyresvärden bedömer att risk finns för smittspridning kan ett alternativ till en vanlig lägenhetsvisning vara att låta hyresspekulanter få information om lägenheten på något annat sätt. Det kan till exempel ske genom att de får ta del av en planritning och eventuella foton om den avflyttande hyresgästen kan tänka sig att skicka sådana.

Ska vi göra reparationer inne i lägenheterna?
I de områden där det finns en hög risk för smittspridning bör inte annat än absolut nödvändiga reparationer och besiktningar genomföras. Det gäller särskilt hos hyresgäster som är äldre än 70 år. De reparationer och underhållsåtgärder som kan vänta bör alltså i dessa fall skjutas upp till ett senare tillfälle.

Måste vi hålla bolagsstämman som vanligt?
Enligt huvudregeln ska den ordinarie bolagsstämman i ett aktiebolag hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Det finns dock möjligheter, när det föreligger extraordinära omständigheter, att hålla stämman på annan ort. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu avråder vissa personer, särskilt personer över 70 år, att delta i sammankomster är det inte säkert att det är lämpligt att hålla bolagsstämman som vanligt.

Eftersom ett kommunalt aktiebolag endast har en aktieägare, det vill säga kommunen, kan denne bestämma att stämman ska hållas exempelvis via videolänk. Det är också möjligt att hålla stämman utan att ses. Då upprättas i stället ett protokoll som skrivs under av ägaren, som vanligt representerad av ett ombud med skriftlig fullmakt.

Regeringen har tagit fram tillfälliga bestämmelser för att underlätta för bolag att genomföra bolagsstämmor utan personliga möten, i syfte att minska spridningen av viruset. Enligt dessa regler får styrelsen i ett aktiebolag besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det saknas sådana bestämmelser i bolagsordningen och utan att det angetts i kallelsen till stämman.

Hur poströstningen ska gå till och vilka formulär som ska användas får upplysas om på bolagets webbplats, eller på annat sätt som bolaget brukar använda för att lämna information till aktieägarna. Själva poströstningsformulären får tillhandahållas på bolagets webbplats.

Bestämmelserna införs i en lag som gäller från den 15 april och fram till årsskiftet.

Vad ska man tänka på just nu när det gäller GDPR?
Uppgift om hälsa är exempel på personuppgifter som är känsliga och därmed extra skyddsvärda. Enligt Datainspektionen gäller följande:

  • Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att någon är i ”karantän” (med innebörden att hen av försiktighetsskäl inte vistas på arbetsplatsen) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.
  • Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa.
  • En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift.

Hur påverkar corona-läget våra upphandlingar?
Frågan är om corona-viruset utgör en force-majeure-situation som innebär möjligheter att direktupphandla. Svaret är att vi inte riktigt vet. Varje situation måste bedömas för sig för att se om förutsättningarna för direktupphandling är tillämpliga.

En upphandlande myndighet får enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandla) om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myndigheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig.

Det bör noteras att det finns relativt stora möjligheter inom befintligt regelverk att förkorta tidsfristerna, vilket innebär att tillämpningsområdet är snävt för detta undantag.

Det finns också andra grunder för att direktupphandla, till exempel om upphandlingen inte överstiger 615 312 kronor (exklusive moms). Det är viktigt att tänka på att när värdet beräknas ska även andra direktupphandlingar av samma slag som gjorts under räkenskapsåret räknas med. Det innebär att även detta undantag är snävt.

Vad händer om leverantören inte klarar att leverera?
En del leverantörer kan ha svårt att leverera under rådande omständigheter. Det är vanligt att avtal innehåller en force-majeure-klausul. Om vi nu befinner oss i en sådan situation innebär en sådan klausul att bägge parter befrias från att fullgöra sina skyldigheter i avtalet. Det innebär till exempel att leverantören befrias från att leverera.

Vad säger Upphandlingsmyndigheten om det här?
Upphandlingsmyndigheten ansvarar för stöd både på upphandlingsområdet och statsstödsområdet. Myndigheten tog under flyktingkrisen 2015 fram en vägledning om upphandling i akuta situationer som den arbetar med att uppdatera. Den innehåller en del bra information som även gäller nu.

SKL Kommentus som upphandlar ramavtal för kommuner och regioners räkning har också tagit fram en del svar på frågor som rör ramavtal och Corona-viruset.

Finns det några undantag på statsstödsområdet som är tillämpliga nu?
Regeringen har tagit fram en del åtgärder som med anledning av den uppkomna situationen som syftar till att öka likviditeten för företag, men som inte innebär att det blir fråga om statsstöd. EU-kommissionen förbereder nya tillfälliga statsstödsregler för att ge större möjligheter för medlemsstaterna att kunna lämna statsstöd.

Dessa regler kommer inte att kunna tillämpas av kommuner eller regioner eftersom de måste tillämpas på samma sätt i hela Sverige. De ger alltså endast möjligheter för regeringen att komma med ytterligare stödåtgärder.

Källa: Sveriges Allmännytta

Bli den första att kommentera "Juristernas svar på åtta frågor om corona"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega