Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Nya lagar från årsskiftet

Förvaltarkåren påverkas inte i någon större grad av årets lagnyheter. Förvaltarforum har ändå samlat några nya regler som kan vara bra att ha koll på.

Anställningsskydd förlängs till 68 år
Arbetstagare ges rätt att kvarstå i anställningen till 68 år. När den åldern uppnåtts kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare utan saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Åldersgränserna höjs till 68 år även beträffande tidpunkten för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår till tillsvidareanställningar och för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla.

Barnkonventionen blir svensk lag
Lagen innebär att FN:s konvention om barnets rättigheter inkorporeras i svensk rätt. Det innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter tydliggörs.

Den kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet. För ett fastighetsbolag kan det till exempel innebära att det blir svårare att avhysa en barnfamilj.

Investeringsstöd för energilagring förlängs
Ändringen innebär en förlängning av möjligheten att bevilja bidrag för åtgärder som slutförs under 2020.

Investeringsstödet för energilagring infördes 2016 och är avsett för lagring av egenproducerad el, i praktiken solel.

Förlängningen innebär att bidrag enligt förordningen kan beviljas under lika lång tid som stödet enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Ändrade krav på energimätning i byggnader
Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten. IMD-kravet kan ha som effekt att de flerbostadshus som har sämst energiprestanda renoveras och energieffektiviseras.

Kraven på installation av IMD träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Begränsad rätt till ersättning vid bosättning i utsatta områden
Reglerna om eget boende för asylsökande ändras. Ändringarna innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Vilka områden som omfattas anges i en förteckning hos Migrationsverket från 1 juli 2020. Kommuner och fastighetsbolag kan anmäla att deras område ska ingå.

Ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil
Genom ändringarna kan en klimatbonus ges även för bilar som tidigare godkänts men som efter godkännandet har ändrats och sedan godkänts vid en så kallad registreringsbesiktning. Det kan till exempel avse en elbil där hyllor monteras i efterhand eller en fabriksny bensinbil som konverterats till gasbil.

Gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer och beräkningsmodellen för bonusen ändras något.

Ändringarna när det gäller gränsvärden görs med anledning av att mätmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) tillämpas från och med den 1 januari 2020 för lätta fordon som blir skattepliktiga för första gången.

Bli den första att kommentera "Nya lagar från årsskiftet"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega