Så rensar brf allmänna utrymmen

Hur ska föreningen hantera cyklar och annan lös egendom i gemensamma utrymmen? HSB:s jurister ger råd.

Det är vanligt att allmänna utrymmen i bostadsrättsföreningar behöver rensas med jämna mellanrum. Den som kastar eller tillägnar sig annans egendom kan göra sig skyldig till brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Det är således viktigt att bostadsrättsföreningen genomför rensning av egendom på ett lagenligt sätt. Hur en bostadsrättsförening ska gå tillväga för att undkomma straffrättsligt ansvar är emellertid juridiskt sett inte helt klart.

Ägaren är känd
Huruvida bostadsrättsföreningen känner till vem som är ägare till egendomen är i detta sammanhang relevant.

Ägaren av egendomen ska av bostadsrättsföreningen uppmanas att ta hand om egendomen. Om egendomens ägare inte omhändertar föremålet kan bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning gentemot ägaren via Kronofogdemyndigheten.

Bostadsrättsföreningen äger inte rätt att flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Ägaren är okänd
Vid rensning av till exempel ett cykelrum har bostadsrättsföreningen sällan kunskap om vem som är ägare till respektive cykel. Bostadsrättsföreningen kan agera på följande sätt om egendomen behöver avlägsnas av exempelvis utrymmesskäl.

Bostadsrättsföreningen bör i god tid avisera att en cykelrensning ska ske och be medlemmar och boende att märka upp sina cyklar inom skälig angiven tid, till exempel en månad.

Ett alternativ är att bostadsrättsföreningen märker upp cyklarna och ber medlemmar att inom föreskriven tid avlägsna markeringen om cykeln ska stå kvar. Informationen bör ges skriftligen, till exempel genom anslag på anslagstavlor i trapphuset, på cykelrummets dörr och på varje cykel. Vidare bör utdelning av information ske i medlemmarnas postfack eller brevinkast.

Polisanmälan
Cyklar vars ägare inte gjort anspråk på att behålla bör fotograferas och anmälas till Polisen som hittegods eller kvarglömd egendom.

Om cykeln är låst betraktas den dock inte som hittegods. Polisen kan däremot hjälpa bostadsrättsföreningen med registerslagning för att se om cykeln är anmäld som stulen.

Bostadsrättsföreningen behöver upprätta en lista med respektive cykels fabrikat, modell och färg samt märkningar som kan identifiera ägare (till exempel ramnummer eller sec-nummer).

Listan skickas tillsammans med bostadsrättsföreningens kontaktuppgifter till Polisen. Om cykeln upptäcks vara stulen ska den omedelbart lämnas till polisen.

Vänta sex månader
När bostadsrättsföreningen anmält kvarlämnade cyklar till polisen bör cyklarna förvaras på ett säkert ställe, till exempel ett låst förråd, under en viss period.

Hittegodslagen föreskriver en väntetid på tre månader innan egendomen kan anses tillfalla upphittaren, medan jordabalken föreskriver en väntetid på sex månader för att egendomen ska anses övergiven.

Bostadsrättsföreningen rekommenderas vänta i sex månader innan bostadsrättsföreningen gör sig av med egendomen.

Risk för skadestånd
Även om bostadsrättsföreningen förfarit enligt ovanstående rekommendation så finns det emellertid fortfarande en risk, om än en liten sådan, att cyklar som ingen gjort anspråk på tillhör personer som inte nåtts av informationen om cykelrensningen.

Så kan exempelvis vara fallet om ägaren varit bortrest under en längre period eller hyrt ut sin lägenhet i andra hand.

Föreningen kan i sådant fall bli skadeståndsskyldig. Den som utför rensningen kan även anses begå brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Cykelrensning måste således ske med beaktande av denna risk. Bostadsrättsföreningen bör alltid noggrant dokumentera samtliga vidtagna åtgärder i samband med rensning av lös egendom i allmänna utrymmen.

Källa: HSB