Översvämningskartor är inte pålitliga

Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten.

Varningen kommer från Nancy Joy Lim, forskare inom geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Hon konstaterar att många människor bor i städer som är hotade av översvämningar och att risken har ökat på grund av klimatförändringarna där extrema regnmängder blir vanligare.

Stora felmarginaler
Översvämningskartorna som används i Sverige visar utbredningen av vatten för ett hundraårsflöde och Nancy Joy Lim har under många år jämfört dessa kartor med verkligt utfall och sett att felmarginalerna är särskilt stora vid väldigt flacka områden.

– Det är jättesvårt att veta hur mycket som kommer att översvämmas vid sådana områden och våra översvämningskartor måste därför uppdateras, säger hon.

Bygger strandnära
Nu finns ett stort intresse för att bebygga områden som ligger strandnära, trots översvämningsriskerna, eftersom de är attraktiva.

– Gävle Strand är ett exempel på hur det skulle kunna bli väldigt kritiskt om man utgått från osäkra, eller felaktiga kartor och med klimatförändringarna så vet man inte hur mycket vattnet kan komma att stiga.

En falsk trygghet
En översvämningskarta skapas från en helt teoretisk modell som bygger på andra modeller och befintliga data. Kartorna används sedan för samhällsplanering, vid detaljplanering, för att avgöra om man överhuvudtaget ska bygga på området och även försäkringsbolagen baserar sina riskbedömningar på samma kartor.

Nancy Joy Lim menar att de här kartorna inte är så pålitliga, eftersom de tas fram av olika konsultfirmor som använder olika modeller och olika data för att beräkna vattnets utbredning vid översvämningar.

– Jag har tittat på osäkerheten med översvämningskartorna, hur de påverkas av de olika data och processer man använder och jag ser att man kan få olika resultat.

Viktigt visa osäkerheten
Nancy Joy Lim vill att man istället för att använda en bestämd gräns, som bara visar var det blir översvämning respektive torrt, också redovisar var man är osäker, de kritiska områdena. Att man genom att visa även de osäkra områdena kan få större marginaler.

– När man använder denna typ av kartor, med bestämda gränser, kan man tro att den informationen är korrekt, men ingen vet egentligen var gränsen ska ligga eftersom vattnet kan flyta på olika sätt.

Obehagliga överraskningar
Nancy Joy Lim har sett att kommunernas planeringsavdelningar börjat uppmärksamma denna osäkerhet och modellernas begränsningar, men att de inte praktiserar det.

Det kan bero på att man inte vill ha osäkerhet när man försöker besluta om byggnation och att det saknas kunskap om hur denna typ av information ska användas inom planering.

– Det kan ge obehagliga överraskningar för kommuner om områden översvämmas trots att översvämningskartan visat att de var säkra.

Rullar bara på
Hon efterlyser att de som producerar kartorna ska ha ett ansvar för att visa osäkerheterna, kommunicera dem och informera användarna om begränsningarna.

Som det är nu kan kommunerna bli ansvariga för hur de använder dessa kartor om de var medvetna om de fel eller begränsningar som är inbyggda i kartorna.

– Nu rullar det bara på, kartorna finns och man bygger på och det kommer att finnas hus vid dessa kartors översvämningsgränser, säger Nancy Joy Lim.

Källa: Högskolan i Gävle

 

Nancy Joy Lim försvarade sin avhandling ”Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties” vid Högskolan i Gävle måndag den 10 december.

För mer information

Nancy Joy Lim
Doktorand i geospatial informationsvetenskap.vid Högskolan i Gävle
026-648518, 070-774 06 84
nancyjoy.lim@hig.se