Ny vägledning för konstgräs

konstgräs, naturvårdsverket

Naturvårdsverket har gjort en vägledning för anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster.

I Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Mikroplaster – Källor och förslag på åtgärder” (rapport 6772, juni 2017) har konstgräsplaner identifierats som en viktig källa till utsläpp av mikroplaster i Sverige.

Den som ansvarar för anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan har en skyldighet som verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från konstgräsplanen, skriver verket i vägledningen.

Dina skyldigheter
Verksamhetsutövaren har bland annat skyldighet att:

  • Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga påverkan på miljön (26 kap. 19 § miljöbalken).
  • Skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön från negativa konsekvenser av verksamheten (2 kap. 2 § miljöbalken).
  • Använda bästa möjliga teknik, till exempel genom att utforma anläggningen för att så långt möjligt undvika påverkan på miljön (2 kap. 3 § miljöbalken).
  • Undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga (2 kap. 4 § miljöbalken).

Ta fram en plan
Naturvårdsverkets rekommendation är att alla verksamhetsutövare som ansvarar för underhåll och skötsel av en konstgräsplan tar fram en plan för att minska miljöpåverkan från anläggningen.

En sådan plan kan exempelvis innehålla åtgärder för regelbunden utvärdering av fyllnadsmaterial, åtgärder för att minska svinn av granulat och åtgärder för att utbilda planskötare för att minska negativa miljökonsekvenser i den löpande skötseln.

Vilka konkreta åtgärder som är rimliga att vidta för att minska negativ påverkan på miljön från en konstgräsplan får bedömas i det enskilda fallet, skriver Naturvårdsverket.

Miljörisker varierar
Det finns ett stort antal konstgräsplaner i Sverige och såväl miljöriskerna som de praktiska och tekniska förutsättningarna för olika typer av åtgärder kan variera beroende på bland annat planernas ålder, utformning och placering i förhållande till omgivande miljö.

Den nya vägledningen är en av de åtgärder som Naturvårdsverket genomför för att minska utsläppen av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag.

Många rekommendationer och slutsatser i vägledningen kan även användas för andra typer av fritids- och idrottsanläggningar där granulat används, till exempel fallskydd på lekplatser eller multiplaner.