Handböcker för grön stad

Gröna tak,

Framtidens hållbara stad kräver fler gröna tak och andra gröna ytor på betong. Ett Vinnova-projekt ger dig verktyg för att kvalitetssäkra sådana anläggningar.

Nu ökar kraven på byggherrar att de ska bygga med gröna anläggningar på betongbjälklag, till exempel gröna hustak, gröna terrasser, gröna innergårdar och gröna stadsdelar.

Ett exempel på det är att Stockholms stad som första kommun i Sverige från och med juni 2017 kräver grönytefaktor för samtliga nya anläggningar.

Tidigare har viktiga kunskaper om gröna tak och andra gröna anläggningar på betongbjälklag saknats. Därför har Vinnova-projektet ”Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage” tagit fram vägledning, handböcker och checklistor som ska ge säkrare anläggningar och bättre upphandlingar.

Nya handböcker
Projektets Steg 2, som koordinerats av CBI Betonginstitutet, avslutades 2017 och är en del av Vinnova-programmet ”Hållbara Attraktiva Städer”.

Projektet har bland annat resulterat i tre handböcker och en rapport:

Projektledaren Ylva Edwards.

Fortsättningsprojekt
Projektledaren Ylva Edwards, som under Steg 2 var seniorforskare på CBI Betonginstitutet, berättar att nu planeras ett fortsättningsprojekt kallat ”Gröna Täta Tak”.

Om Vinnova beviljar medel ska resultaten från det förra projektet lanseras, nyttiggöras och vägledning och handböcker utvärderas, både nationellt och internationellt.

– Gröna tak förbättrar stadsmiljön, men vilka risker är vi beredda att ta? Beställare och kravställare känner osäkerhet och upplever bland annat läckage som en hotfull riskfaktor. I nästa projekt utnyttjar vi våra handböcker och tar oss an nya utmaningar om brand, solceller, fåglar, miljöpåverkan, skötsel, växtval och standarder, säger Ylva Edwards.

Fördelar med gröna tak
Det finns en rad fördelar som ofta lyfts fram för gröna anläggningar och tak, skriver forskarna i projektet. Nedan ser du en kort sammanfattning:

 • Växter och djur gynnas, bland andra nyttodjur som bin.
 • Avrinning och tryck på dagvattensystem minskar.
 • Biologisk mångfald minskar risken för att ekosystem slås ut.
 • Växtlighet förbrukar koldioxid och skapar kolsänkor.
 • Oljud och buller i stadsmiljöer dämpas.
 • Värdefulla rekreationsytor med social funktion skapas.

Syftet är avgörande
Grundläggande för ett lyckat grönt tak är information och kommunikation, men framförallt att det finns en tydlig bild eller idé från tidigt skede om vad man vill att det gröna taket skall leverera, skriver forskarna i projektet.

En anläggning som primärt är installerad för att ta om hand om dagvatten kan till exempel se väldigt annorlunda ut jämfört med en som ska fungera som vistelseyta för de boende.

För ett lyckat resultat bör därför en ingående diskussion föras om vilka värden man planerar att det gröna taket skall leverera, vilken nivå och omfattning på skötsel man kan tänka sig för ytorna och hur man ser på ytornas kommande användning.

Fem goda råd
Ylva Edwards delar med sig av sina bästa råd till de som ska beställa gröna tak:

 • Ta fram en tydlig bild/idé om vad man vill att det gröna taket skall leverera i form av utseende alternativt social eller ekologisk funktion.
 • Se till att information och kommunikation fungerar väl genom hela arbetsprocessen.
 • Välj vegetation och tätskikt med största noggrannhet, där rotskydd som regel ingår i tätskiktssystemet.
 • Kräv att tätskiktet installeras av certifierade utförare, skyddas under byggtiden samt täthetskontrolleras på plats.
 • Planera även för drift och underhåll av det gröna taket.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev










Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega