Ny handbok om ekosystemtjänster

Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny metod för att bedöma och värdera ekosystemtjänster i städers grönområden.

Metoden presenteras i den digitala handboken ”Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden”, som du kan ladda ner här.

Det är inom projektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” som forskarna vid Göteborgs universitet utvecklat en metod för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster i grönområden i städer.

Växande behov
Urbanisering och förtätning av svenska städer har lett till en fragmentering och minskning av urban grönska under de senaste årtiondena.

Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv prioriteras den ofta ner när städer förtätas eller när trafikinfrastruktur byggs om.

Det finns därför ett stort behov av att synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera viktiga tjänster till bland annat stadens invånare, skriver forskarna i handboken.

Tre slags tjänster
För att synliggöra de värden grönska och natur erbjuder oss människor har begreppet ekosystemtjänster utvecklats. Detta begrepp innefattar alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Ekosystemtjänster delas in i tre grupper:

1) Försörjande, till exempel spannmål, dricksvatten, trävirke och bioenergi.
2) Reglerande, till exempel pollinering, klimatreglering, rening av luft och vatten.
3) Kulturella till exempel välbefinnande, inspiration och estetiskt värde.

Dessutom finns de så kallade stödjande tjänsterna. Dessa är en förutsättning för att de övriga ska fungera. Exempel på sådana är fotosyntes och jordmånsbildning.

Hjälper dig planera
Till skillnad från tidigare metoder, kan den nya metoden användas för att bedöma och värdera olika komponenter, till exempel träd, buskar och fåglar, inom ett grönområde som kan bidra till ett urval av såväl reglerande som kulturella ekosystemtjänster.

Metoden skiljer på ett grönområdes bidrag till ekosystemtjänster och den upplevda betydelsen vi människor anser att detta bidrag ger. Denna uppdelning bidrar till ökad transparens vid planering som berör förändringar av grönskan i stadsbilden.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se