Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Vad gäller vid föräldraledighet?

Johan Svalling, förhandlare och rådgivare på Fastigo.

Fråga: Vad gäller vid föräldraledighet?

Svar: Alla anställda har rätt till ledighet för vård av barn. Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen, som är en så kallad skyddslagstiftning. Den ger arbetstagarna bra förutsättningar för ledigheten.

Rätten till ersättning vid ledigheten regleras i socialförsäkringsbalken och i viss utsträckning i kollektivavtal. En arbetstagare som vill vara föräldraledig ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten, eller om det inte kan ske, så snart som möjligt.

Sex former av föräldraledighet
Det finns sex olika former av föräldraledighet; mammaledighet, hel ledighet med eller utan föräldrapenning, delledighet med föräldrapenning eller utan föräldrapenning, ledighet med tillfällig föräldrapenning och ledighet med vårdnadsbidrag.

Olika regler gäller beroende på om det är fråga om hel- eller delledighet samt om föräldrapenning utbetalas eller inte.

Förläggning
En arbetstagare har rätt till föräldraledighet när föräldrapenning utbetalas. Vare sig om föräldrapenning utbetalas eller inte så har arbetstagare rätt till hel ledighet för att vårda ett barn till dess att barnet är 18 månader eller för att förkorta arbetstiden med 25 procent tills barnet fyllt åtta år eller slutfört sitt första skolår.

En arbetstagare har i princip rätt att ta ut hel ledighet när han eller hon önskar men ska först samråda med arbetsgivaren. Ledigheten får endast delas upp i tre olika perioder per år. Om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren ska dock han eller hon förlägga hel ledighet så att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning.

Förkortad arbetstid
Arbetstagare som vill utnyttja föräldraledigheten för att förkorta arbetstiden kan begära att få ta ut ledigheten en viss dag eller vissa dagar i veckan eller sprida ledigheten över veckans samtliga dagar. Arbetsgivaren ska förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål om det inte medför en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Även om arbetstagarens önskemål medför en påtaglig störning får arbetsgivaren ändå inte förlägga ledigheten helt fritt. Ledigheten ska spridas över arbetsveckans samtliga dagar och förläggas antingen vid arbetsdagens början eller slut om arbetstagaren inte godkänner att ledigheten förläggs till någon annan tid.

Förbud mot missgynnande behandling
En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Förbudet mot missgynnande omfattar i princip alla åtgärder som vidtas av en arbetsgivare.

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar kan ha rätt att bli omplacerad till ett annat arbete. Är omplacering inte möjlig, har kvinnan rätt till ledighet, dock utan rätt till lön.

Återgång i arbete
En arbetstagare som vill avbryta en påbörjad ledighet ska snarast möjligt meddela arbetsgivaren. Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta upp återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelse.

Johan Svalling
förhandlare och rådgivare på Fastigo
redaktionen@forvaltarforum.se

Mer information
Föräldraledighetslagen (1995:584), www.forsakringskassan.se
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega