Så anmäler du sexuella trakasserier

#metoo-manifestationen i Stockholm den 22 oktober.

Vad ska du göra om du blir utsatt för sexuella trakasserier? Fackförbundet Kommunal har gjort en lista med sina råd.

Sedan början på oktober har vi kunnat följa en lavin av vittnesmål om sexuella trakasserier från kvinnor i hela världen som har använt hashtaggen #metoo på sociala medier.

Sverige är inget undantag. Väldigt många kvinnor här vittnar om egna obehagliga och mycket kränkande upplevelser, oavsett vilken generation de tillhör eller vilken bransch de arbetar eller har arbetat i.

Senaste undersökningen
Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning från 2016 visar att yngre kvinnor drabbas mest och att utsattheten är ungefär densamma inom tjänstemannayrken och arbetaryrken.

Skillnaden är att kvinnliga tjänstemän oftast blir utsatta för sexuella trakasserier av sina chefer och medarbetare, medan kvinnor med arbetaryrken oftast blir utsatta för sexuella trakasserier av andra personer i sin yrkesverksamhet.

Arbetsgivarens ansvar
Sexuella trakasserier är förbjudet enligt lag, men vad är egentligen sexuella trakasserier?

Lagen definierar sexuella trakasserier som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan röra sig om fysiska handlingar, oönskad fysisk kontakt eller kränkande ord, gester och en nedsättande jargong.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som hänt och vidta lämpliga åtgärder. Det är också arbetsgivarens skyldighet att förebygga hot och sexuella trakasserier genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Svårt att anmäla
Att så få kvinnor anmäler sexuella trakasserier visar hur svårt det är att få upp problemen till ytan och komma åt dem. Den här typen av trakasserier kännetecknas ofta av känslor av obehag, ångest, skam och stress.

Det är också vanligt att det finns makt- och beroendesituationer med i bilden, vilket gör det ännu svårare att hantera sexuella trakasserier för den som drabbas.

Tankar om att ”ingen kommer ta mig på allvar”, ”att jag riskerar mer än jag har att vinna” och att ”mitt jobb står på spel” leder till att många lägger locket på.

Vad är kränkande?
Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande.

Den som trakasserar dig måste dock inse att beteendet eller handlingen är kränkande. Enligt lagen har du därför en upplysningsskyldighet.

Men det finns undantag för din upplysningsskyldighet, nämligen om det anses vara uppenbart att en handling är oönskad och kränkande.

Säg ifrån direkt!
Om du tvekar är det viktigt att komma ihåg att det är du som har drabbats som ska ha lagen och arbetsgivarens på din sida. Men för att gå från ord till handling krävs stöd och goda råd.

Ju tidigare du säger ifrån, desto bättre. Sexuella trakasserier har en tendens att eskalera. Det kan börja med en liten gest eller kommentar för att testa gränsen.

Om den som trakasserar inte möter motstånd kan beteendet bli värre och övergå i grövre kränkningar.

Råd till drabbade
Fackförbundet Kommunal har gjort en lista med råd till dig som upplever att du har blivit utsatt för alla former av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling:

  • Ta din egen upplevelse på allvar.
  • Säg ifrån – du har rätt att säga ifrån om sådant du upplever är kränkande.
  • Dokumentera genom att anteckna tid, plats, vad som hände och sades, samt hur du reagerade. Anteckningarna kan komma att bli viktiga i en eventuell utredning.
  • Tala om för din närmaste chef att du har utsatts för kränkningar. Om du blivit utsatt av din chef, eller av annan anledning inte vill anmäla till chefen, kan du istället kontakta personalenheten, skyddsombud, din fackliga organisation eller företagshälsovården.
  • Ta emot erbjudande om stöd.
  • Samarbeta och bidra till att hitta handlingsvägar för att lösa situationen.

Kommunal uppmanar sina medlemmar att ha detta mantra i bakhuvudet: säg ifrån, dokumentera, berätta!

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Hur gör ni för att förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats? Mejla Förvaltarforum och berätta! redaktionen@forvaltarforum.se

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier? Mejla Förvaltarforum om du vill berätta anonymt! redaktionen@forvaltarforum.se

Läs Förvaltarforums artikel om chefens ansvar
”Checklista för att hantera sexuella trakasserier”

TCO:s handbok om sexuella trakasserier
”Bryt tystnaden”

Vad säger lagen?
Kränkande särbehandling, såsom mobbning, regleras av arbetsmiljölagen. Trakasserier och sexuella trakasserier regleras däremot av Diskrimineringslag 2008:567.

Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivare är skyldiga att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivare måste ha en policy mot kränkande särbehandling samt en handlingsplan med tydliga rutiner hur man som chef eller drabbad ska agera, vart man ska vända sig.

Diskrimineringslagen 2008:567 reglerar trakasserier och sexuella trakasserier. Syftet med lagen är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.