Svensk renovering på export

Vasakronan har goda erfarenheter av att jobba med Totalmetodiken i Drivhuset i Göteborg.

Den svenska forskningsbaserade metoden för renoveringar av fastigheter har visat sig framgångsrik och exporteras nu till de nordeuropeiska länderna.

Kraftiga energibesparingar i det befintliga byggnadsbeståndet är nödvändiga för att EU:s medlemsstater ska kunna leva upp till målen som satts för energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp.

Totalmetodiken bidrar enligt Byggherrarna till att göra denna omställning både kostnadseffektiv och affärsmässigt lönsam.

I befintliga lokalbyggnader finns ofta möjligheter att uppnå energibesparingar genom förbättringar av byggnadens klimatskal samt prestanda hos VVS-system och andra energianvändande tekniska installationer. Utöver detta förbättras i de allra flesta fall inomhuskomforten vilket ger nöjdare brukare.

Stora investeringar
För att optimera detta krävs en noggrann analys och metod. Många parter och intressen är inblandade.

För fastighetsägarna handlar det om stora investeringar och lönsamhetskrav på både kort och lång sikt. På senare år ser Byggherrarna även ett stort intresse från hyresgästerna att fastigheterna är miljöcertifierade vilket ökat intresset för denna typ av renoveringar.

Att tänka i åtgärdspaket är utgångspunkten för Totalmetodiken. Tillsammans uppfyller åtgärderna de lönsamhetskrav som fastighetsägaren har bestämt. 30-50 procents sänkning av energibehovet är vanligt. I ett par uppmätta fastigheter har siffrorna överstigit 60 procent med en internränta på 10-15 procent.

”Klart lönsamt”
– Det har varit klart lönsamt att jobba med Totalmetodiken, säger Lennart Lifvenhjelm, chef för teknikstöd på Vasakronan, som beskriver hur bolaget har använt sig av metodiken;

– I vårt första projekt, Pennfläktaren, sänkte vi energianvändningen från 287 till 124 kWh/m2 per år med en internränta på 15 procent. Vi tog sedan med oss erfarenheterna från Totalmetodiken och våra ambitioner att miljöcertifiera med LEED. Nu har vi jobbat med metodiken i Drivhuset och vår verksamhet i Göteborg. Totalmetodiken är en bra metod för oss i och med att man tittar på helheten och gör åtgärder som annars inte skulle ha gjorts. Här finns ett viktigt helhetstänk när det gäller installationsteknik, byggteknik och ekonomi.

160 projekt
Över 160 renoveringsprojekt har genomförts i Sverige med Totalmetodiken. De senaste tre åren har metodiken testats i ett samarbete med Danmark och Finland med mycket goda resultat.

– Vi kan konstatera att metodiken är lätt att använda i grannländerna och bara små justeringar har behövts för att anpassa metoden till de nationella förutsättningarna, säger Åsa Wahlström, koordinator vid CIT Energy Management, Docent, adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Beräkningar visar att närmare 400 miljoner kvadratmeter behöver renoveras för nya ändamål eller nya hyresgäster inom kommande år i de nordiska länderna.

Nordiskt samarbete
Marknaden för dessa renoveringar är värd 670 miljoner kronor per år vilket skapar stora möjligheter för byggbolag och entreprenörer under kommande år att dra fördel av Totalmetodiken.

Samarbetet med våra grannländer finansieras av Nordiska ministerrådets program Nordic Built och Energimyndigheten. Deltagarländer är Danmark, Finland, och Sverige. Initiativtagare till projektet är Energimyndigheten, BELOK och Byggherrarna. Koordinator är CIT Energy Management.

 

Så fungerar totalmetodiken

(Källa: Belok)

  • Utgångspunkterna i Totalmetodiken är fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital (internräntan) och en vilja att minska energianvändningen mer än man åstadkommer med andra metoder på marknaden. Grunden är en noggrann analys av fastigheten, enligt Totalmetodiken.
  • I Totalmetodiken tänker man i åtgärdspaket istället för på enskilda åtgärder. Åtgärderna i paketet uppfyller tillsammans lönsamhetskraven och tillsammans minskar åtgärderna fastighetens energibehov drastiskt.
  • Beräkningar och genomförda Totalprojekt visar energibesparingar på 30-60 procent och en lönsamhet på över 15 procent i många fall (räknat på förräntning av investerat kapital).

Totalprojekt har genomförts i många olika typer av byggnader, från ishallar till kontor, och har fått en stor spridning i landet. I slutet av 2014 identifierades åtminstone 260 byggnader där Totalmetodiken använts och idag är antalet betydligt fler.

 

För mer information

Åsa Wahlström, projektledare, CIT Energy Management, 076-769 93 66, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

Saga Hellberg, kommunikation, Byggherrarna Sverige, 070-820 55 88, saga.hellberg@byggherre.se

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega