Hjälp det brinner!

Levande ljus är mysigt på vintern, men de orsakar också många bränder. HSB tipsar vad man kan man göra i bostadsrättsföreningar för att undvika brand.

Enligt andra kapitlet andra paragrafen i lagen om skydd mot olyckor innebär ansvaret för brandskydd att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Ansvaret för brandskyddet ligger både på fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen) och på bostadsrättshavaren. Hur det här ansvaret ska fördelas parterna emellan framgår inte av lagen, men normalt sett svarar bostadsrättsföreningen för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör och bostadsrättshavaren för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Kolla brandvarnare
Enligt HSB:s normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar framgår det av paragraf 31 att det är bostadsrättshavaren som ansvarar för underhåll och reparation av brandvarnare. Så här i adventstid kan det därför vara lämpligt att som bostadsrättshavare själv göra en kontroll att de brandvarnare som finns i lägenheten verkligen fungerar.

Samtidigt kan det vara bra att styrelsen i bostadsrättsföreningen går ut med ett informationsbrev till alla boende och påminna dem om vikten av att kontrollera brandvarnarna.

MSB:s rekommendationer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rekommendationer för hur du förebygger bränder i din bostad i sin skrift som heter ”Brandskydd i varje bostad – gemensamma rekommendationer”. Här kan du ladda ner den och läsa mer.

Det är lämpligt att du som bostadsrättshavare också ser till att ha en handbrandsläckare och en brandfilt i din lägenhet.

Utrymningsvägar
Med tanke på de förödande konsekvenser en brand kan få är det viktigt att bostadsrättsföreningen emellanåt funderar på hur brandskyddet ser ut i fastigheten, däribland hur utrymningsvägarna ser ut.

MSB rekommenderar att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål såsom barnvagnar, tidningspapper och kartonger. Julgranar är också ett brännbart föremål. MSB har ett informationsblad även angående detta som heter ”Skydda dig och dina grannar mot brand”. Här kan du ladda ner det och läsa mer.

Att trapphusen ska hållas fria från brännbara föremål beror dels på den rökutveckling som kan ske, dels att utrymningsvägar måste hållas fria.

Kom ihåg-lista
HSB har gjort en kort att tänka på-lista för bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar:

  • Kontrollera brandvarnare regelbundet (en gång per månad).
  • Införskaffa pulverbrandsläckare och brandfilt
  • Släck levande ljus om du lämnar rummet
  • Informera övriga i bostadsrättsföreningen om vikten av att förebygga bränder.

Källa: HSB