EU listar tio nya farliga ämnen

Se vilka nya farliga ämnen som kommit med på EU:s kandidatförteckning.

Tio ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen.  Här finner du Kemikalieinspektionens lista med ämnena.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav, skriver Kemikalieinspektionen.

De tio nya särskilt farliga ämnena listas nedan:

Dicyklohexylftalat (DCHP)CAS nr 84-61-7 (svenskt förslag). Ämnet är reproduktionstoxiskt och hormonstörande för människors hälsa.

Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA) CAS nr 552-30-7. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.

Benzo[ghi]perylen CAS nr 191-24-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

Dekametylcyklopentasiloxan (D5) CAS nr 541-02-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

Dinatriumoktaborat CAS nr 12008-41-2. Ämnet är reproduktionstoxiskt.

Dodekametylcyklohexasiloxan (D6) CAS nr 540-97-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

Etylendiamin CAS nr 107-15-3. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.

Bly CAS nr 7439-92-1. Ämnet är reproduktionstoxiskt.

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) CAS nr 556-67-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

Terfenyl, hydrerad CAS nr 61788-32-7. Ämnet är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan, skriver Kemikalieinspektionen.

Vill du ladda ner hela kandidatförteckningen med exempel och användning för de 191 olika ämnena finner du dem på Kemikalieinspektionens hemsida. Här finns också den rättsligt gällande versionen kandidatförteckningen, kompletterande länkar och kontaktinformation.

Källa: Kemikalieinspektionen