Risk för snöras, istappar!

Fastighetsägarna delar med sig av sina bästa råd om takskottning, bevakning och avspärrningar. Dessutom får du veta mer om Istappstelefonen och Snöraswebben.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det innebär både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa, skriver Fastighetsägarna.

I informationen från Fastighetsägarna finner du bland annat råd och tips som beskriver de kontraktsmodeller och avtal som finns att teckna när det gäller takskottning, bevakning och avspärrningar.

Här finns även en film som ger en enkel och tydlig sammanfattning om vad som är bra att tänka på som fastighetsägare när det gäller snö och is.

Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Så säger lagen
– Nu är vintern återigen här och med den hög tid för fastighetsägare att säkerställa att man har koll på läget. Det vilar ett stort ansvar på fastighetsägare att veta hur man ska gå tillväga när snön väl är här och känna till de riskområden som är kopplade till detta, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Den fastighetsägare som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Ansvaret regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”

Kontraktsmodeller och ansvar
På Fastighetsägarnas hemsida finns följande lista som anger vad ett snö- och isröjningsavtal ska innehålla:

 • Besiktning och klassificering
 • Ansvar för bevakning
 • Is- och snöröjning
 • Avspärrning
 • Jourtelefon
 • Bortforsling av snö
 • Nyckelhantering
 • Ansvar

Kontrakt för snöskottning av tak
Fastighetsägarna skriver att organisationen säljer en kontraktsmodell, det vill säga ett avropsavtal, som innehåller följande moment:

 • Ansvaret för bevakning och bedömning av när taket behöver skottas ligger hos fastighetsägaren.
 • Fastighetsägaren avropar skottning.
 • Plåtslagerifirman åtar sig att hålla resurser för skottning när fastighetsägaren påkallar det.

Kontrakt för bevakning och snöskottning av tak
Vissa plåtslagare erbjuder snöskottningsavtal inklusive bevakning.

Med det menas att entreprenören åtar sig att bevaka och bedöma när takskottning behövs vid risk av nedfallande is, snö eller annan omständighet.

I sådana avtal är det viktigt att ansvarsförhållandena är juridiskt riktiga. Fastighetsägarna Stockholm har därför arbetat fram ett sådant kontrakt som organisationen säljer.

Plåtslageriernas Riksförbund har inte sanktionerat kontraktet.

Orsak till rasrisk
Att snö och is faller ner från tak beror främst på avsmältningen, det vill säga att snö omvandlas till is och vatten.

Processen skapas genom solens värme och genom värmeläckage genom hustaket

Vid stora yttre temperaturvariationer – mycket kalla dygn kombinerade med relativt varma dygn – ökar snösmältningen och isbildningen. Det blir tydligt vid stuprören där det snabbt bildas istappar.

Faran för nedfallande istappar uppmärksammas ofta av förbipasserande på gatan.

Farligare än istappar
En betydligt större risk är den isbildning som skapas på takfall och takdetaljer mellan snöskiktet och den relativt varma yttertaksplåten.

Är värmetillförseln från huset stor bildas dessutom vatten mellan plåt och is. Friktionen minskar då, vilket leder till risk för nedglidande isblock och snö.

Istapparna faller oftast lodrätt från sitt fäste medan blockens fallinje slutar vid trottoarkant. Det innebär att varningen vid stupröret leder de gående ut mot trottoarkanten och därmed till riskzonen för de fallande snö- och isblocken.

Undvik värmeläckage
Inredning av vindar ökar temperaturen under yttertaket och ger ett större värmeläckage genom yttertaket. Det kan bero på dels bristfällig isolering av takytan, dels otillräcklig ventilation under takpanelen.

För att undvika risk för vattenbildning är det därför viktigt att fastighetsägaren minimerar värmeläckaget vid förändringar av en vind eller byte av yttertak.

Det kan ske genom en högvärdig isolering och ventilation av yttertaket. Det ska alltid finnas en ventilerad luftspalt mellan yttertak och isolering. Den måste vara så bred att yttertakstemperaturen hålls nere.

Takkupor och liknande konstruktioner ska planeras så att det finns möjligheter att nå takets olika delar för snöskottare. Idag kan många hus bara skottas via en lift från gatan.

Snöras-skydd
För att minska risken för nedfallande snöblock ska yttertaket förses med ett antal snöras-skydd.

Boverkets byggregler vid nyproduktion anger krav på avstånd mellan snöräcken (www.boverket.se). Reglerna kan tillämpas för befintlig bebyggelse. För att få ett säkert tak behöver snöräckena oftast sitta tätare än vad som anges i dessa regler.

Boverket kräver snöräcke vid takfoten, men det kan behövas fler längre upp längs takfallet. Vid brutna tak är en lämplig placering ovanför brytlinjen. Kontakta en kunnig plåttekniker för råd om hur de ska förläggas.

Nya elslingor
Elslingor löser ofta inte hela istappsproblemet, men de kan kompensera i skuggor, väderstreck eller andra temperaturpåverkande delar på taket.

Gamla elslingor i ståndrännor, hängrännor och stuprör har ofta inte förväntad effekt. Deras arbetsområde är mellan -5 °C och +5 °C och ger konstant värme över hela slingan. Vid stora temperaturvariationer inom korta tidsrymder räcker inte det.

Ny teknik på området gör att nyare elslingor, förutom att de är robustare, ger bättre anpassning av effekten utefter slingan till de områden där behovet är störst.

Kontrollera i tid
Styrningen av elslingorna kan ske utifrån såväl temperatur som fukt. Även här kan en duktig plåttekniker ge råd om hur de ska utformas.

Före vintern måste befintliga slingor okulärt kontrolleras, sensorn som styr eltillförsel rengöras samt hela anläggningen funktionskontrolleras.

Äldre slingor bränns lätt sönder eller skadas om de sticker ut ur stuprören. Det är viktigt att varningsskylt finns uppsatt så att snöskottare och plåtslagare vet vad som finns på taket.

Istappstelefon
Istappstelefonen är en tjänst där alla som ser en istapp på en fastighet kostnadsfritt kostnadsfritt kan ringa och varna fastighetsägaren som då kan åtgärda problemet. Det förutsätter dock att fastighetsägaren är anmäld och betalar för tjänsten.

I dag kan Istappstelefonen användas gratis av alla medlemmar i Fastighetsägarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Visby.

Samtalet tas emot av Stockholms Fastighetskalender (SFK Estade Market Services) som förmedlar det vidare till fastighetsägaren. Numret till Istappstelefonen finns på en väl synlig klisterlapp som du sätter upp på din fastighet. Läs mer om Istappstelefonen.

Snöraswebben
Fastighetsägarna Stockholm har tillsammans med SMHI tagit fram ett webbaserat varningssystem som kallas Snöraswebben.

Genom detaljerade prognoser om risk för snöras blir det enklare för fastighetsägaren att se till att hustaken skottas i tid. Fastighetsägaren anger område och takkonstruktion för byggnaden och får sedan veta om risken för snöras är låg, måttlig eller hög.

Tjänsten är endast tillgänglig för Fastighetsägarna Stockholms medlemmar. Läs mer om Snöraswebben.

 

Skotta säkert
Plåt & Ventföretagen driver sedan fem år i samarbete med flera av landets försäkringsbolag utbildningen Skotta säkert.

Målet med utbildningen är att öka säkerheten i samband med takskottning och minska skador på personer, fastigheter och egendom.

– Skotta säkert har gett ett mycket positivt resultat och såvitt vi kan bedöma har skadorna minskat påtagligt. Licensieringssystemet har också tagits mycket väl emot i alla led. Allt ifrån beställare till entreprenörer och utbildare är positiva, säger Hans Eriksson, talesperson för Skotta säkert på Plåt & Ventföretagen.

Sedan 2012 har över 6 000 takskottare licenserats. Skotta säkert-licensen är giltig i fem år och i år är det dags för de takskottare som utbildades 2012, att förnya sin licens.

Läs mer om Skotta säkert här